Banphai School


World Class Standard School

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

     วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านไผ่สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2560 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านไผ่ (โรงเรียนเดิม) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน