Banphai School


World Class Standard School

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน