Banphai School


World Class Standard School

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนบ้านไผ่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560

[ภาพกิจกรรม

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน