Banphai School


World Class Standard School

ประเมินผลการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นายนพภา  นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีการติดตามและประเมินผลการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน