Banphai School


World Class Standard School

คุณวิชิต จันทร์วิเมลือง มอบทุนการศึกษา

     วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิต  จันทร์วิเมลือง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน