Banphai School


World Class Standard School

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

     วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน วิทยากรโดย ชุดวิทยากรกองทัพภาคที่ 2 ชุดที่ 1 โดยชุด "ขุนศึก สองหนึ่ง" จากกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มี ร.อ.ชวโรจน์  สิริธัญญาพงษ์ เป็นหัวหน้าชุด และ ร.ท.ธวัช  แตะไธสง เป็นรองหัวหน้าชุด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด