Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านไผ่ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 ช่วงเช้าเป็นการแสดงและร่วมตอบคำถาม บริเวณหน้าเสาธง และในช่วงบ่าย นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพกิจกรรม [กิจกรรมเช้า] [กิจกรรมบ่าย ชุด1] [กิจกรรมบ่าย ชุด2

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด