Banphai School


World Class Standard School

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

     วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านไผ่จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาของคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่ และในช่วงกลางคืน งานเลี้ยงต้อนรับคุณครูที่ย้ายเข้าใหม่ และเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2] [ภาพชุด 3] [ภาพชุด 4]           

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด