Banphai School


World Class Standard School

ประเมิน OBECQA

     โรงเรียนบ้านไผ่รับการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 โดย ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน และนำเสนอบทสรุปการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)โรงเรียนบ้านไผ่ โดย ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1] [ภาพชุด2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน