Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ การเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ และการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1] [ภาพชุด2] [ภาพชุด3]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน