Banphai School


World Class Standard School

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านไผ่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

     โรงเรียนบ้านไผ่ นำโดย ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมประชุมปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1] [ภาพชุด2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด