Banphai School


World Class Standard School

รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

     วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านไผ่รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน