Banphai School


World Class Standard School

มอบโล่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด

     วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตกาญจน์  ถิรชุดา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาสังคมศึกษา คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 และเป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 4.00 จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน