Banphai School


World Class Standard School

ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน

     วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน" เพื่อให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในฐานะเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ภายใต้หลักนิติธรรม กฏหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้กระทำผิดกฏหมาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน