Banphai School


World Class Standard School

การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

     การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน