Banphai School


World Class Standard School

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

     วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายธนัช  ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด