Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปี 2561

     วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปี 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1] [ภาพชุด2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด