Banphai School


World Class Standard School

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2561

     วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2561 โดย นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน