Banphai School


World Class Standard School

การงานอาชีพ

 


นายจันทรักษ์ ขุ่มด้วง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวเกศสุดา จันทร์เจริญ
ชำนาญการพิเศษ  

นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล
ชำนาญการพิเศษ


นายสาคร สะเดา
ชำนาญการพิเศษ


นายสมประสงค์ มูลมณี
ชำนาญการพิเศษ


นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่อง
ชำนาญการพิเศษ

นายการุณย์ สุวรรณไพบูลย์
ชำนาญการพิเศษ

นางปราณี เถาหมอ
ชำนาญการพิเศษ

นางศรินยา ปลัดกอง
ชำนาญการพิเศษ

นางขวัญใจ โบราณมูล
ชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ สุธัมมา
ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์ ภู่จันทร์
ชำนาญการพิเศษ


นายธีระศักดิ์ คามวุฒิ
ชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์สิทธิ์ นารีคำ
ชำนาญการพิเศษ
 
นายวิชาญ โพธิ์นอก
ชำนาญการพิเศษ


นายนวพล สีดามล
ชำนาญการพิเศษ
 

 

นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์ 
ครู

นายอ๊อด  มูลสาร
ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครูผู้ช่วย

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง