Banphai School


World Class Standard School

ครูพิเศษ


นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายธนกร แสนธรรมมา         คอมพิวเตอร์
นางสาวอนงค์ ศิริมา 
คณิตศาสตร์


นางสาวต้องฤดี สุระประภาพิชย์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรำไพ  ปุ้งปูน 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวจิตรานุช วรดี
ภาษาจีน

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์                    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปวีณา  ชัยชิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายพิชิตพล  หอมทอง
ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
นาฎศิลป์

นายวรายุทธ  หมวกแสง
นาฎศิลป์              

นายชาญวิทย์  ศิริมา
สังคมศึกษา

นางสาวศกุนตลา  แก้วชูสกุล
ภาษาอังกฤษ

นายตรีวิทย์  จ่ายนอก
ศิลปะ

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ภาษาจีน

Mr.He Haochen                         ภาษาจีน

Mr.Jon  Warner
ภาษาอังกฤษ

Mr.Apollo Caroline                 วิทยาศาสตร์

Miss Grace                            คณิตศาสตร์

Mr.Koos Van der Merwe               ภาษาอังกฤษ

Miss Mo Xiangyi                         ภาษาจีน

Miss Chen  Xiuqing                     ภาษาจีน

Miss Xu  Quanying                     ภาษาจีน

 

 

 

Mr.Jacob Luke Palmer                  ภาษาอังกฤษ

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง