Banphai School


World Class Standard School

ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา วงศ์กันยา
ชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา เจริญศรี
ชำนาญการพิเศษ

นางอินทุกานต์ พรหมเมตตา
ชำนาญการพิเศษ


นางสมวาสนา ธนเมธีกุล
ชำนาญการพิเศษ


นางพรรณพร แก้วทอง
ชำนาญการพิเศษ

นางอาภรณ์ โจมศรี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิกุล สุขสงคราม
ชำนาญการพิเศษ


นางจุไรรัตน์ อาจนุการ
ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ยิ่งธงชัีย
ชำนาญการพิเศษ

นางพุทธินันท์ โครตภูเขียว
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุวารี ดีดิลก
ครู

นางพัชรีภรณ์ สุริยเดช
ครู


นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ชำนาญการ


นางสาวสุนิสา จันหัวนา
ครู


นางชวนิตา  คำสอนทา
ครู

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ

 

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง