Banphai School


World Class Standard School

วิทยาศาสตร์

 

นางศิริวรรณ แก้วหย่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวศรีบุญตาม โจมศรี
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอังคณา สุดสะอาด
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา นามจำปา
ชำนาญการพิเศษ


นางรัชฏากรณ์ ตรีสินสกุลชัย
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิลรัตน์ ทองรักษ์
ชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลัย บำรุงกุล
ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา วิตตะ
ชำนาญการพิเศษ

นางประยูร  ศรีเสน 
ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวัลย์  น้ำแก้ว
ชำนาญการพิเศษ


นางทัศนีย์ สิทธิจินดา 
ชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์ อัศวขจรศักดิ์
ชำนาญการพิเศษ


นางลักขณา ไสยกิจ 
ชำนาญการพิเศษ


นางวิไลวรรณ เมืองวงษ์
ชำนาญการพิเศษ

นางบุษกร สีดามล
ชำนาญการพิเศษ

นางเนตรดาว รัตนพร 
ชำนาญการพิเศษ

นางเอื้องไพร  นาจำเริญ
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวตักษณันท์ กล้าหาญ 
ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นางมณีรัตน์  คำพรมมี
ชำนาญการพิเศษ


นายประสิทธิ์ วงษ์กันยา
ชำนาญการพิเศษ


นายพิพัฒน์ ชัยครรชิต
ชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย
ชำนาญการพิเศษ


นายเสกสรร มะเดื่อ
ครู


นายนิพนธ์ บุญภิละ
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวดรุณี ศิริมา
ชำนาญการ


นางปาณิสรา ศิริพรรณ
ชำนาญการ

นางสาวพิมลวรรณ พลสิงห์ 
ชำนาญการ

นางละออ มายุรส
ชำนาญการ

นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์ 
ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นางศุภรดา  จันทร์โสดา 
ชำนาญการ


นางสาวมนสิชา โครตตาแสง
ชำนาญการ


นางอารีรัตน์  มะสีกา
พนักงานราชการ

 


นางสาวสุนิสา  พันธ์หนองโพน
พนักงานราชการ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง