Banphai School


World Class Standard School

ภาษาไทย

 


นางบัวสุวรรณ โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 

นางอนุรักษ์ วรรณศรี
ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวลักขณา พวกเมืองพล
ชำนาญการพิเศษ

นางอำไพ วุฒิพันธุ์ชัย 
ชำนาญการพิเศษ

นายศิวะ มะโนขันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางธีราภรณ์ โนนเพีย
ชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ สงวนญาติ
ชำนาญการพิเศษ


นางสุกัญญา ขาวงาม 
ชำนาญการพิเศษ


นางเบญจวรรณ กัลยาบาล 
ชำนาญการพิเศษ


นางอัมพร  สิงไทยสง
ชำนาญการ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครู

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณโรจน์ ตั้งกุลบริบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางบงกช  วิลาศรี
ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
ครู

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง