Banphai School


World Class Standard School

ภาษาไทย

 
นางอนุรักษ์ วรรณศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ
 

นางอมรรัตน์ สงวนญาติ
ชำนาญการพิเศษ  

นางสาวลักขณา พวกเมืองพล
ชำนาญการพิเศษ

นางอำไพ วุฒิพันธุ์ชัย 
ชำนาญการพิเศษ

นายศิวะ มะโนขันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางธีราภรณ์ โนนเพีย
ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ขาวงาม 
ชำนาญการพิเศษ


นางบัวสุวรรณ โสภา
ชำนาญการพิเศษ


นางเบญจวรรณ กัลยาบาล 
ชำนาญการพิเศษ


นางอัมพร  สิงไทยสง
ชำนาญการ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครู

 

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณโรจน์ ตั้งกุลบริบูรณ์
ครูผู้ช่วย

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง