Banphai School


World Class Standard School

ศิลปะ

 


นายนาวิน ไสวงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 

นายพินิจ กุณาศล
ชำนาญการ

นายภิญโญ โจมศรี
ชำนาญการพิเศษ


นายสนั่น  มาลาสาย
ชำนาญการพิเศษ


นางอรดี แก้วชะเนตร
ชำนาญการพิเศษนายประมวลพจน์ สนิทโกศัย
ชำนาญการพิเศษ

นายสมชาติ กัลยาบาล
ชำนาญการ


นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นายสมพล  สมภักดี
ชำนาญการพิเศษ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง