Banphai School


World Class Standard School

ศิลปะ

 
นายนาวิน ไสวงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ
 

นายพินิจ กุณาศล
ชำนาญการ

นายภิญโญ โจมศรี
ชำนาญการพิเศษ


นายสนั่น  มาลาสาย
ชำนาญการพิเศษ


นางอรดี แก้วชะเนตร
ชำนาญการพิเศษ


นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย
ชำนาญการพิเศษ

นายสมชาติ กัลยาบาล
ชำนาญการ

 


นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์
ครูผู้ช่วย

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง