Banphai School


World Class Standard School

งานแนะแนว

   
นางธนพร ตรุณทิพากร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ
 

นางสุพรรณี พลศรีพิมพ์
ชำนาญการพิเศษ  

 
นางชุมสาย ชาวงษ์
ชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวชุติมณฑน์  สินสวัสดิ์
ชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์
ชำนาญการพิเศษ

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง