Banphai School


World Class Standard School

ข้อมูลครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง(ไทย) ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) รวม
ภาษาไทย 14 0 0 0 14
คณิตศาสตร์ 21 0 1 1 23
วิทยาศาสตร์ 32 1 0 1 34
สังคมศึกษาฯ 15 0 1 0 16
สุขศึกษาฯ 10 0 0 0 10
ศิลปะ 7 0 3 0 10
การงานอาชีพฯ 18 0 2 0 20
ภาษาต่างประเทศ 21 1 4 4 30
งานแนะแนว 7 0 0 0 7
รวม 145 2 11 6 164

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง