Banphai School


World Class Standard School

ข้อมูลครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง(ไทย) ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) รวม
ภาษาไทย 13 0 1 0 14
คณิตศาสตร์ 20 0 1 1 22
วิทยาศาสตร์ 31 2 0 1 34
สังคมศึกษาฯ 17 0 1 0 18
สุขศึกษาฯ 9 0 0 0 9
ศิลปะ 9 0 2 0 11
การงานอาชีพฯ 18 0 1 0 19
ภาษาต่างประเทศ 19 1 6 3 29
งานแนะแนว 6 0 0 0 6
รวม 142 3 12 5 162

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง