การงานอาชีพ

 


นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสาคร  สะเดา
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์  ภู่จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์สิทธิ์  นารีคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไมตรี  วิลาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัทราวรรณ​  เหลืองอุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ