การงานอาชีพ

 

นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสาคร  สะเดา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไมตรี  วิลาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์  นารีคำ
ครูชำนาญการพิเศษ