• bp75.1
  • bp75.2
  • bp75.3
  • bp75.4

การงานอาชีพ

 

นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสาคร  สะเดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไมตรี  วิลาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์  นารีคำ
ครูชำนาญการพิเศษ