Banphai School


World Class Standard Schoolการงานอาชีพ

 


นางสาวเกศสุดา จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ชำนาญการพิเศษ

 


นายสาคร สะเดา
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล
ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์ ภู่จันทร์
ชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์สิทธิ์ นารีคำ
ชำนาญการพิเศษ


นายนวพล สีดามล
ชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์ 
ครูนางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครูผู้ช่วย