Banphai School


World Class Standard Schoolการงานอาชีพ

 


นางสาวเกศสุดา จันทร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ชำนาญการพิเศษ

 

นายจันทรักษ์ ขุ่มด้วง
ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล
ชำนาญการพิเศษ


นายสาคร สะเดา
ชำนาญการพิเศษ


นายสมประสงค์ มูลมณี
ชำนาญการพิเศษ


นายการุณย์ สุวรรณไพบูลย์
ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์ ภู่จันทร์
ชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์ นารีคำ
ชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ สุธัมมา
ชำนาญการพิเศษ


นายนวพล สีดามล
ชำนาญการพิเศษ
 

นายอ๊อด  มูลสาร
ชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์ 
ครู

 

 

นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครูผู้ช่วย