งานแนะแนว

 

นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ์
หัวหน้างานแนะแนว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวชุติมณฑน์  สินสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวควรครอง  ปัญโญวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน  แสนธรรมมา
ครูชำนาญการ