งานแนะแนว

 

นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

 

 

นางสาวชุติมณฑน์  สินสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวควรครอง  ปัญโญวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน  แสนธรรมมา
ครูชำนาญการ