งานแนะแนว

 

นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

 

 

นางสาวธันญนันท์ สินสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวควรครอง  ปัญโญวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน  แสนธรรมมา
ครูชำนาญการ