Banphai School


World Class Standard Schoolงานแนะแนว

   

นางสุพรรณี พลศรีพิมพ์

หัวหน้างานแนะแนว
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวควรครอง  ปัญโญวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

  


นางธนพร  ตรุณทิพากร
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวชุติมณฑน์  สินสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางลำดวน  แสนธรรมมา
ครู