หลักสูตรโรงเรียนบ้านไผ่

หลักสูตรโรงเรียนบ้านไผ่
แผนการเรียนและจำนวนห้องเรียนตามประเภทห้องเรียนที่เปิดทำการสอน

 

 
ประเภทห้องเรียน
ระดับชั้น / จำนวนห้องเรียน

รวม

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ห้องเรียนพิเศษ              
ห้องเรียนพิเศษ EIS
(English for integrated)
2 2 2 - - - 6
ห้องเรียนพิเศษ ISC
(Intensive Science Computer)
1 1 1 - - - 3
ห้องเรียนพิเศษ ISM
(Intensive Science Mathematics)
- - - 1 1 1 3
ห้องเรียน Premium              
ห้องเรียน Premium
(Pre-Cadet, Health Science,     
 Engineering & Architecture)
1 1 1 - - 1 4
ห้องเรียนปกติ/แผนการเรียน              
ภาษาไทย-ทั่วไป 1 1 1 - - - 3
ภาษาไทย-สังคมศึกษา 1 1 1 - - - 3
ศิลปะ-สุขศึกษาพลศึกษา 1 1 1 - - - 3
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5 5 5 8 8 7 38
วิทยาศาสตร์-พลศึกษา-ศิลปะ-ดนตรี - - - 1 1 1 3
ภาษาจีน-ญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ - - - 1 1 1 3
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ - - - 1 1 1 3
จำนวนห้องเรียน 12 12 12 12 12 12 72
*ข้อมูลปีการศึกษา 2567

 

 

กลับหน้าหลัก