Banphai School


World Class Standard Schoolพลศึกษา

 

นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
 


นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูเชี่ยวชาญ 


นายวิทยา คมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสถียร เหล่าประเสริฐ
ครูเชี่ยวชาญ


นายบรรณวิทย์ สุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภเลิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูชำนาญการนางพรทิพา ศรีวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
ครูผู้ช่วย

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐบดี  อ่อนตา
พนักงานราชการ