พลศึกษา

 

นายสุวัณชัย  ตรีนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

นายสุลักษณ์  บุญนา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

นายศรชัย  ช่อรักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพา  ศรีวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพชรภัทร  หล้าสีดา
ครูชำนาญการ

นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
ครูชำนาญการ 

นายอนุชิต  แว่นจันลา
ครู
 

นายฉัตรมงคล  ลุนจันทา
ครู