พลศึกษา

 

นางพรทิพา  ศรีวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายบรรณวิทย์ สุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภเลิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
ครู

นายสุวัณชัย  ตรีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรชัย  ช่อรักษ์
ครู

นายฉัตรมงคล  ลุนจันทา
ครูผู้ช่วย

 

 

 

นายสุลักษณ์  บุญนา
ครู