พลศึกษา

 

นางพรทิพา  ศรีวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายบรรณวิทย์  สุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภเลิศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวัณชัย  ตรีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุลักษณ์  บุญนา
ครู

นายศรชัย  ช่อรักษ์
ครู

นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
ครู

 

 

นายฉัตรมงคล  ลุนจันทา
ครูผู้ช่วย