• 10
  • 11
  • s14
  • s15
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

     อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 8 - 12 และ 15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์พุฒินาท อมรธัมโม และคณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook