Banphai School


World Class Standard Schoolอบรม Google Apps for Education

     วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นางเบญจมาศ  ฦาชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-KKsec25 Model) แบบทดสอบออนไลน์ และกิจกรรมแบบฝึกออนไลน์ โดยใช้  Google Apps for Education สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ณ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง