Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[ภาพกิจกรรม]