Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีมอบโล่รางวัลโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.๖

     วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]