ประเมินคุณภาพภายนอก

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านไผ่รับประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ระยะที่ 2 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  โดยนายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  กล่าวต้อนรับคณะกรรมในการประเมิน  แนะนำบุคลากร และนำเสนอการบริหารจัดการองค์กร การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยแนวคิด Bp Model พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียนนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ Zoom คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางเลิศลักษณ์  ศรีแสง  ประธานกรรมการ  นายไฉน  นามมุงคุณ   กรรมการ และนางเอมอร  จันทนนตรี  กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook