ต้อนรับผู้บริหารศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมนายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  นางนงนภัส  หวังคุ้มกลาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และนายเสกสรรค์  กองเกิด  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  ให้การต้อนรับ ดร.สมใจ  มณีวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  นายสุนทร  เค้าโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ท่าน คือนางกาญจนาพร  เทพสุรินทร์  และนายธานินทร์  คนคม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook