• Academic1

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ การอบรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อบรมในหัวข้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม Scatch  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อบรมในหัวข้อการประกอบหุ่นยนต์  การทดลองหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมในหัวข้อโปรแกรม Python เบื้องต้น  และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Python ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วิทยากรโดยคุณครูสุธากรณ์  ชาติเสนา  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ และคณะคุณครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook