Banphai School


World Class Standard Schoolดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อวยพรปีใหม่

     วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียน คณะครูและ บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่

[คลิกชมภาพกิจกรรม]